Skip links

Yurtdışı Kargo İşlemlerinde Yaşanan Gümrük Problemleri

Gümrük Vergisi Değerleri

YURT DIŞI KARGODA YAŞANAN GÜMRÜK PROBLEMLERİ

Kargo işlemlerinde en çok sorulan sorulardan biri olan gümrük problemleri hakkında tüm bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. E- ticaret, uluslararası platformlara taşınması, ülkeler arası olmaktan çıkıp kıtalar arası olması ve sürekli yükselen grafiğiyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. E – ticaretteki bu yükseliş firmalar için ticareti de kolaylaştırdı ama beraberinde bazı sorunlar da getirdi.

GÜMRÜK MEVZUATINA TAM UYUM

E ticarette yaşanan artış ile birlikte ortaya çıkan en önemli sorun gümrük problemleri olarak karşımıza çıkıyor. Gümrük sorunları ağırlıklı olarak yurt dışından alınan eşyanın yurtdışı kargo yolu ile getirilirken ya da yurt dışındaki müşteriye hava kargo ile gönderilirken gümrük mevzuatı hükümlerine dikkat edilmemesinden dolayı yaşanıyor. Örneğin gümrük vergisinden muaf olan herhangi bir ürünün bile beyan edilmemesi e -ticaret firmaları için ciddi risk oluşturabilir. Bu yazımızda yurtdışı hızlı kargo işlemlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini ele almaya çalışacağız. İlk ele alacağımız konu yurtdışından hava kargo ile ürün getirirken dikkat edilmesi gereken noktalar olacak.

hava kargo

HAVA KARGO İLE İTHALAT VE GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrük Kanunu’nun 39’uncu maddesi Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulması konusunu düzenlemektedir.

Aynı kanuna göre firma adına getirilen ticari eşyanın, numuneler de dahil olmak üzere gümrüğe sunulması ve gümrük işlemlerine tabi tutulması gerekmektedir.

Gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetleri ise, eşyayı getiren firma ile firma adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip ve sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda, kargo ile gelen eşyanın, teslim alan firma personeli tarafından gümrük işlemlerinin yapıldığına dair kargo firma yetkilisinden onay alması; gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyayı da teslim almaması gerekmektedir. Bu durumda yapılacak olan şey firmadaki gümrük işlemlerinden sorumlu personele bilgi vererek eşyanın gümrüğe sunulmasını sağlamaktır.

Tnt gümrük işlemleri ve gerekli evraklar için linke tıklayabilirsiniz.

GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF ÜRÜNDE DURUM

 

Yurtdışı kargo gümrük muafiyetleri

Gümrük Kanunu’nun 167’inci maddesi gümrük vergilerinden muaf olarak sokulacak eşya konusunu düzenler.

Değeri 150 Euro’yu geçmeyen eşyalar bu madde kapsamında yer alırken, ilgili tutar, 15 Ocak 2017 tarihinde 30 Euro’ya düşürülmüştür. Sonrasında 2018 yılında bu rakam 22 Euro’ya ve 2019 Mayıs ayı itibarı ile yaşanan ekonomik problemler muafiyet rakamını “0” a indirmiş ve bir çok üründe ülkeye olan giriş için vergilendirme uygulaması yapılmaya başlanmıştır. Bu işlemlerden muaf tutulan kategorilerden biri ise kitaplar. Kitaplar vergiye tabi tutulmamaktadır.

Bu noktada dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken en önemli detay gümrük vergilerinden muaf eşyanın da Gümrük İdaresine sunulması gerekliliğidir. Posta ya da hava kargo taşımacılığı ile ülkeye giren gümrük vergisinden muaf eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında yurtdışı hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmıştır.

Öte yandan konu ile ilgili olarak yayımlanan ve Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı’nı düzenleyen 4 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği’nde yer verilen başvuru koşullarını yerine getiren hızlı kargo firmalarının göndericiden ya da alıcıdan vekaletname benzeri ayrıca bir belge temin etmeden yetkisi kapsamında yer alan eşyayı ithal edebileceği de ifade edilmiştir. Bu maddeye göre Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), kargo firması tarafından eşyanın ithalatı sırasında tescil edilmektedir.

GÜMRÜK MEVZUATINA UYULMAMASI DURUMUNDA CEZAİ İŞLEMLER

Gümrüğe beyan edilmeyen eşyaya ilişkin olarak uygulanabilecek cezai işlemlere hem kargo firmasının hem de ürününü gönderenin dikkat etmesi gereklidir.

GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF EŞYADA DURUM

2019 Mayıs ayı öncesinde gümrük İdaresine sunulan eşyanın bedeli 30 Euro veya bu tutarın altındaysa söz konusu eşya Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebiliyordu. Bu eşyanın gümrük beyanını hızlı kargo şirketi dolaylı temsilci yetkisini kullanarak gerçekleştirebilir. Ancak, eşyanın yolcu beraberi gibi, gümrüğe sunulmadan getirildiği durumlarda kaçakçı muamelesi ile karşı karşıya kalınabilir. Böylesi bir durumu Gümrük Kanunu’nun 239’uncu maddesi ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3’üncü maddesi düzenlemektedir.

CIF DEĞERİNİN 10’DA BİRİ ORANINDA CEZA

CIF teslim şeklinde yaşanan gümrük problemleri;

Gümrük Kanunu 239’uncu maddesi uyarınca, ithalat vergisinden muaf eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmadan yurda sokanlar ya da buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın CIF değerinin onda biri oranında para cezası alınmaktadır.

Uluslararası ticari bir terim olan CIF, mal bedeli, sigorta ve navlun teriminde, satıcı, CFR teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı navlun sigortası sağlama yükümlülüğünü de almaktadır. Burada sigorta sözleşmesini akdetmek ve sigorta primini ödemek, satıcıya düşmektedir.

HAPİS CEZASI DA VAR

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesinde ise, eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın getiren kişinin, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı; eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılacağı belirtilmiştir.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLMAYAN EŞYA

Gönderilerde oluşan gümrük problemleri;

Hızlı (Express) kargo firması tarafından Gümrük İdaresine beyan edilmesi mümkün olmayan eşyanın, gümrüğe sunulmadan firmaya gelmesi ve firma tarafından teslim alınması durumunda, Kanun’un 234’üncü ve 235’inci maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanabilir.

Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesi uyarınca, noksan beyan edilen tutarlara tekabül eden vergi aslı ve bu vergi miktarının 3 katı para cezası uygulanırken, 235’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ise ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin (CIF bedel ile gümrük vergilerinin toplamı) iki katı idari para cezası verilmektedir. Aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, eşyaya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmektedir. Diğer taraftan, eşya için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesi kapsamında işlem yapılması da mümkündür.

 

MİKRO İHRACAT VE GÜMRÜK MEVZUATI

 

Gümrük Vergi Kontrolleri

Mikro ihracatta yaşanan gümrük problemleri;

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126’ncı maddesinde, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 (on beş bin) Euro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabileceği ifade edilmiştir. “Mikro ihracat” olarak da bilinen bu işlemde gümrük beyannamesi yerine ETGB kargo firmaları tarafından kullanılmaktadır.

4 seri numaralı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Tebliği’nin 9’uncu maddesinde ise  gönderilerin beyanına ilişkin usul ve esaslar işlenmiştir. Miktarı ve tutarı anılan kararda belirtilen miktar ve tutarı geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanının operatör tarafından yapılması mümkün. Aynı Tebliğ kapsamında operatör; hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Operatörlerce bu kapsamda yetki kullanılırken vekâletname ibrazı aranmamakta; gönderi belgelerinin alıcı/gönderici tarafından imzalanması yetkilendirilme için yeterli görülmektedir.

MİKRO İHRACATTA KANUN DIŞI İŞLEMLERİN CEZASI

Gümrük Kanunu’nun 239’uncu maddesi uyarınca, ihracat vergilerinden muaf eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurttan çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, eşyanın FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınmaktadır.

FOB DEĞERİ


Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir. Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir.

Gümrük kontrol

SORULAR VE CEVAPLAR

Gümrük Problemleri:

SORU: Firma adına hızlı kargo ile gönderilen ve gümrük vergilerinden muaf olmayan eşya firma personeli tarafından teslim alınırsa, KDV tutarının 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi firma için eksik vergi riskini ortadan kaldırır mı?

CEVAP: Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşya, Gümrük Kanunu’nun 1’inci maddesi uyarınca, gümrük mevzuatına tabiidir. Bu nedenle, gümrüğe sunulmayan eşya için KDV tutarının Maliye’ye beyan edilerek ödenmesi, eşyanın gümrüğe beyan edilmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Eşyanın mutlak suretle Gümrük’e beyan edilmesi gerekir.

 

SORU: Firma adına gönderilen ve gümrük vergilerinden muaf olması nedeniyle hızlı kargo firması tarafından beyan edilerek ithal edilen eşyanın 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir mi?

CEVAP: KDV ithal eşyaya ilişkin gümrük vergilerinden biri olarak sınıflandırıldığı için eşyanın gümrük işlemine tabi tutulmuş olması ve ithalata gümrük vergilerinden  muaf olması nedeniyle ayrıca KDV ödenmesi gerekmemektedir.

SORU: Firma adına gönderilen ve çeşitli sebepler ile gümrük vergilerinden muaf tutularak hızlı kargo firması tarafından beyan edilen eşya için satıcı tarafından sonradan fiyat farkı faturası kesilmesi ve bu fatura ile eşya kıymetinin 30 Euro tutarını aşması durumunda, eşyanın Gümrük İdaresine beyanı gerekir mi?

CEVAP:  Eşya kıymetinin muafiyet sınırı olan 30 Euro tutarını aşması durumunda, eşya için gümrük vergilerinden muafiyet durumu da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle ilgili eşya için gerekli gümrük işlemlerinin yapılması gerekliliği doğar. 2019 mayıs itibarı ise belli başlı ürünler haricinde her ürünün beyanatı gerekmektedir.

SORU: Yurtdışından gelen eşyanın gümrüğe sunulmadan yolcu beraberinde firmaya gelmesi durumunda firma tarafından nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP: Firma adına gelen ve gümrük vergilerinden muaf eşyanın dahi Gümrük İdaresine sunulması gerekmektedir. Hızlı kargo ile gelen eşya dolaylı temsil yoluyla kargo firması tarafından beyan edilmektedir. Gümrük İdaresine sunulmadan yolcu beraberinde gelen eşyanın firmaya getirilmesi durumunda, ilgili kişinin Gümrük İdaresine yönlendirilmesi gerekmektedir.

SORU: Mikro ihracat hariçte işleme rejimine tabi eşya için de kullanılabilir mi?

CEVAP: Hariçte işleme ya da farklı bir rejim kapsamındaki eşyanın mikro ihracat kapsamında ihracı mümkün değildir.

Diğer sorularınız için 0850 550 5500 numaralı hattımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.