Taşıma ve Kullanım Koşulları

SÖZLEŞME

Bir taraftan Dumankaya İkon Kuleleri Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. No:14 A Blok D:20 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden “DRN LOJİSTİK A.Ş.” (işbu sözleşmede kısaca ‘DRN’ olarak anılacaktır) ile, diğer taraftan

ADRES: ______________________________________________________________________

TEL:    __________________________________________

EMAIL : __________________________________________

iletişim bilgileri ve adresinde mukim

FİRMA ADI: _____________________________________________________________________ (işbu sözleşmede kısaca ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde bir sözleşme imzalanmıştır. Müşteri yukarıda belirtilen adres ve unvanında olabilecek değişiklikleri DRN’ye derhal yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde, yukarıdaki adrese DRN tarafından yapılacak tüm bildiri ve tebligatlar geçerli olacaktır. Ayrıca işbu sözleşmenin ifası sırasında DRN tarafından e-posta ile yapılacak bildirimlere Müşteri tarafından en geç 1 gün içinde itiraz edilmemesi halinde, e-posta içeriğinde yer alan bildirimler taraflar arasında geçerli kabul edilecektir. E-posta ile yapılan bildirimlerin, Müşteri tarafından kabul edilmediğini ispat yükü Müşteri’ye aittir.

SÖZLEŞME KONUSU

Müşteri, DRN’nin yurtdışında taşıma servisi verdiği bölgelere DRN’nin “KargomKolay Yurtdışı Hızlı Küçük Paket Taşımacılığı” hizmetlerinden yararlanarak gönderi yapabilecektir.

TAŞIMA ŞARTLARI

Müşteri tarafından DRN’ye teslim edilen tüm gönderilerin taşınması ve gönderinin kaybolması, hasara uğraması ve gecikmesi halinde uygulanacak hükümler uluslararası havayolu taşımacılığında, Türkiye’nin üye olduğu havayolu ile eşya taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, ile uluslararası karayolu taşımacılığında Türkiye nin üye olduğu karayolu ile eşya taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile DRN Taşıma Kural ve Koşulları kapsamında olacaktır. DRN müşterinin uğrayabileceği dolaylı herhangi bir hasar, zarar veya kayıptan (gelir-kar kaybı, pazar payı veya fırsat kaybı da dâhil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun) sorumlu değildir.

ABONE SERVİS ve TAŞIMA ÜCRETİ

Müşteri’ye “Servis ve Gönderi Bedeli” olarak;

 

İhracat Gönderileri için                      : KargomKolay.com İhracat/İthalat

Abone fiyat listesi uygulanacaktır. Birim fiyatlara, yasal mevzuat gereğince ödenmesi gereken idari, mali vb. Ücretler dahil değildir; rakamlara eklenecektir. DRN’ nin bölge listesi, gönderi ve ağırlık bedellerini önceden bildirimde bulunmak koşulu ile tek taraflı ve müşterinin kabulü aranmaksızın her zaman değiştirmeye ve faturalama ile tahsilat kurunu belirlemeye hakkı vardır. Müşteri, DRN’ye teslim edilen veya kendisine DRN tarafından teslim edilecek olan tüm gönderilerin, gerekirse DRN tarafından yeniden tartılarak ya da hacimsel olarak hesaplanarak teklifte ve/veya sözleşmede belirtilenden farklı tutardan faturalanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Faturalandırmada müşteri tarafından beyan edilen ağırlık değil, DRN’nin hesaplamış olduğu ağırlık esas alınacaktır. Uçak yakıt fiyatlarının aşırı arttığı dönemlerde, DRN bu artışları fiyatlarına yansıtma hakkını saklı tutar. Müşteri 3 ay süre ile DRN’nin hizmetlerini hiç kullanmaz ise, DRN bildirimsiz olarak fiyat değişikliği hakkına sahiptir. Yurtdışı Express Hizmeti fiyatları her 3 ayda bir günün koşullarına göre ayarlanır. Teslim süreleri ortalama olarak verilmiştir, ülkelerin ve gümrüklerinin dönemsel durumlarına göre farklılıklar gösterebilir.

 

ÖDEME KOŞUL VE SÜRESİ

Müşteri, fatura tarihinden itibaren hemen ödemeyi yapmakla yükümlüdür. İşbu sözleşmede belirtilen ödeme süresi kesin vade olup, bu süre sonunda ödemenin yapılmaması halinde Müşteri hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşer. DRN zamanında ödenmeyen faturalar için aylık %8 oranında vade farkı faturası kesme ve herhalde faiz talep haklarını saklı tutar. Müşteri’nin vadesi gelen faturalara ilişkin ödemelerini DRN’ye zamanında yapmaması halinde son ödeme tarihi gelmemiş olan ve Müşteri’ye ait olan tüm faturalar muaccel hale gelir.

 

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERİ VERME ZORUNLULUĞU

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesiyle ilgili olarak 5549 Sayılı yasa kapsamındaki Yönetmelikler ve Tebliğlerde açıklandığı üzere, Kargo (Taşımacılık Faaliyetindeki) şirketlerinin müşterilerinden istenen bilgi ve belgeleri Kimlik Tespiti Yükümlülüğü kapsamında elde etmesi gerektiğinden; Müşteri, bu bilgi ve belgeleri sözleşmenin imzası sırasında DRN’ye ibrazla ve sözleşmenin devamı sırasında gerçekleşecek tüm değişiklikleri de değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde DRN’ye yazılı olarak bildirmek ve gerekli belgeleri DRN’ye ibraz etmekle yükümlüdür. Canlı hayvan Antikalar (hassas ve/veya kırılabilir) Asbest/Amyant değerli madenler, külçe olarak nakit para, ateşli silahlar ve bunların parçaları ve mühimmat, kürk, tehlikeli veya yanıcı maddeler (IATA Yönetmeliği tarafından belirlenmiş) insan beden parçaları veya külleri mücevherler, değerli metaller ve değerli taşlar narkotik maddeler (yasa dışı) kumar cihazları, boş faturalar, pornografik malzemeler, değerli metal ve taşlar, topraklarına getirilmesi veya üzerinden transit geçmesi söz konusu olan ülkenin federal, eyalet veya yerel yasaları, düzenlemeleri, yönergeleri veya tüzükleri tarafından yasaklanmış olan taşınabilir mallar kesinlikle taşınamaz.

 

SÜRE ve FESİH

İşbu sözleşme … / .… /20…. ile .…/ .… /20…. tarihleri arasında geçerlidir. Sözleşme bitiminden evvel 30 gün önceden taraflarca yazılı olarak feshedilmediği sürece aynı süre için tekrar uzar. Taraflar diledikleri an 7 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak koşulu ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirler.

 

ANLAŞMAZLIKLAR, CARİ HESAP VE KANIT SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hal mercii İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleridir. İşbu sözleşme Türk hukuku çerçevesinde yorumlanacak ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar Türk hukukuna göre çözülecektir.

DRN ile Müşteri, Türk Ticaret Yasasının 89 – 101’inci maddeleri hükümleri uyarınca cari hesap yöntemiyle çalışır. İşbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta taraflar, DRN’nin ticari defter, evrak ve bilgisayar kayıtlarının HMK uyarınca münhasır delil olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşmenin imzasından ve sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin ifasından doğan her türlü vergi, resim, harç, çeşitli fonlar gibi her ne nam altında olursa olsun resmi birimler ya da makamlar tarafından vergilendirilen veya tahsil edilen mali sorumlulukların ve idari ve kanuni takip aşamalarında ortaya çıkacak olan her türlü gecikme faizi, temerrüt faizi, harç ve avukatlık ücretlerinin tamamı Müşteri tarafından herhangi bir ihtirazı kayıt konmaksızın derhal ödenecektir.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında; DRN’nin reklam, promosyon, tanıtım, bilgilendirme amaçlı faaliyeti ile ilgili her türlü ticari elektronik iletiyi telefon, mail, sms, faks ve diğer elektonik iletişim araçları yoluyla tarafımıza göndermesine onay verdiğimizi ve gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa ve/veya ilgili Kamu kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağını ve herhangi bir sebep bildirmeksizin, dilediğimiz zaman ticari elektronik ileti gönderilmesini reddetme hakkımızın olduğunu, gerek DRN’nin işbu Sözleşmede bildirilen mail adresi, telefon numarası, faks numarası, gerekse gönderilecek iletide bildirilen iletişim adreslerinden herhangi birine reddetme irademizi gönderebileceğimizi bildiğimizi beyan ve kabul ederiz.

 

DRN Lojistik A.Ş.

Adı/Soyadı                                              ______________________________

İmza ve Kaşe                                          ______________________________

Müşteri

Adı/Soyadı                                              ______________________________

Firma ise Müsteri Vergi Dairesi /No.su  ______________________________

Şahıs ise Müsteri TC Kimlik No.su        ______________________________

Sözleşme Tarihi                                      ______________________________

İmza ve Kaşe                                         ______________________________

https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/TEB.png
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/MERSİN.png
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/ODTÜ.png
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/YTÜ.png

BİZ KİMİZ

KargomKolay; uluslararası evrak ve paket taşımacılığı yapan, aynı zamanda mikro ihracat kabiliyetine sahip bir yurtdışı kargo gönderimi markasıdır.

Dünyadan güçlü iş ortakları sayesinde 220 ülkeye kargo gönderimi yapmak için en ekonomik çözümleri sunan KargomKolay, güvenilir ve kaliteli hizmeti ilke edinmiştir.

Temel Değerlerimiz

İnsan Kaynakları

Basında Biz

Destek

Önemli Not : Tüm Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'da Çin dahil kargo çıkışlarımız devam etmektedir!
Hemen Ara
Fiyat Al
Whatsapp