Skip links

TARAFLAR

ARACI/.SAĞLAYICI (bundan böyle “KargomKolay” olarak anılacaktır)

Ünvanı: DRN Lojistik A.Ş.

Adresi : Yenisahra Mah İnönü Cad No:9/3 34746 Ataşehir İstanbul

Telefon : 0850 550 5500

Eposta adresi : info@KargomKolay.com

GÖNDEREN /ÜYE (bundan böyle “Üye” veya “Gönderen” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

Eposta adresi :

1. Tanımlar

“ Anlaşmalı Kargo Firmaları ” KargomKolay Hizmetlerinin sağlanması amacıyla Üyelerin gönderilerini taşıyan ve istenilen yere ulaştıran anlaşmalı taşımacılık firmalarını ifade eder.

“Gönderen” KargomKolay Hizmetlerinden yararlanarak yurtdışı gönderisinde bulunan Üyeyi ifade eder.

“KargomKolay Hizmetleri” Üyelerin yurt dışı gönderilerini istedikleri alıcıya (“ Alıcı ”) ulaştırmaları için Anlaşmalı Kargo Firmaları aracılığıyla Üyelere en uygun kargo hizmetini almaları için aracılık etme ve Üyeler adına ve hesabına gönderimi sağlama hizmetlerini ifade eder. KargomKolay Hizmetleri Üye hesabına gerçekleştirilir ve şunları kapsamaktadır:

“Konşimento” AKA Air Way Bill, yurt dışı numune gönderilerinde müşterinin doldurduğu ve gönderen alıcı adres ve diğer bilgilerinin olduğu belgeyi ifade eder.

Proforma Fatura: Müşterinin doldurduğu ve yurt dışı gönderilerinde gönderinin içerik beyanını (gönderi detayı ve her kalem için fiyat beyanı)ifade eder. İşbu belge karşı ülkenin gümrüğüne ibraz edilmektedir.

“Üyeler” www.KargomKolay.com web adresi üzerinden KargomKolay Hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli üyelik formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup sisteme ücretsiz olarak kaydolan ve üyelik koşullarını yerine getiren gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin (“ Sözleşme ”) konusu, işbu Sözleşme kapsamında Üyelerin www.KargomKolay.com websitesi üzerinden elektronik ortamda gerekli bilgileri doldurarak KargomKolay Hizmetleri ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“ TKHK ”) ve ulusal ve uluslararası taşımacılık kuralları da dâhil olmak üzere tüm ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (topluca “ Mevzuat ” olarak anılacaktır) Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. Üyelik Ücreti

Üyelikler ücretsiz, gönderiler ücretlidir.

4. KargomKolay Hizmetlerinin İşleyişi

4.1. Ziyaretçiler KargomKolay.com web adresi üzerinden alıcı adres ve bilgilerini girdikten sonra Konşimento ve Proforma Fatura düzenlenerek gönderi Üyenin adresinden teslim alınır.

4.2. Üyeler Konşimento ve Proforma Fatura bilgilerini eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3. Üyeler, KargomKolay.com web adresi üzerinden verilen bilgilere göre KargomKolay tarafından öngörülen gönderi ücretinin tahmini olduğunu, kesin ücretin gönderi KargomKolay tarafından alındıktan sonra operasyonda ortaya çıkacağını bildiğini ve bu kapsamda operasyonda ortaya çıkabilecek ek ücretleri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KargomKolay tarafından operasyonda tekrardan ölçülen ağırlık veya desi değerlerinin Gönderenin beyanı ile örtüşmemesi durumunda KargomKolay, Üye kayıtlı telefon numarası veya e-mail adresi üzerinden bilgilendirir ve ekstra ücreti www.KargomKolay.com internet sitesinden veya havale ile bankadan veya nakit olarak elden Konşimento üzerindeki takip numarası ile yatırmasını ister. Üyelerin, KargomKolay tarafından belirlenen bedeli 3 iş günü içinde ödememeleri halinde, KargomKolay gönderiyi, Üyeden teslim aldığı adrese geri iade edebilir ve Üyenin ödediği bedelden gönderi iadesi bedelini ve varsa zararlarını mahsup ederek geri kalan tutarı Üyeye iletebilir. Üyenin yanlış beyanı sebebiyle Üyenin fazla gönderi bedeli ödemesi halinde KargomKolay fazla ödenen bedeli Üyeye göndermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üyeler, kendilerine KargomKolay tarafından verilen Konşimentoda ve aşağıda Madde 4 kapsamında belirtilen taşımacılık kurallarının ve Anlaşmalı Kargo Firmalarının uygulamalarının KargomKolaydan bağımsız olduğunu ve bu kuralların kendi gönderileri için uygulanacak olduğunu kabul ederler.

4.5. Üyeler, KargomKolayın tek başına kargo hizmeti vermediğini yalnızca Anlaşmalı Kargo Firmaları ve Üyeler arasında en makul kargo hizmetini sağlayacak Anlaşmalı Kargo Firmasının seçimi ile, gönderinin Anlaşmalı Kargo Firmasına teslim edilmesi için aracılık faaliyetinde bulunduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. KargomKolay, Üyenin kimlik, iletişim ve diğer kişisel bilgilerini, KargomKolayın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla ve KargomKolay.com web sitesinin güncellemelerinden Üyeleri haberdar etmek için veya diğer pazarlama bilgileri hakkında Üyelerle iletişim kurmak için kullanabilir. Üye, bu bilgilerin KargomKolay tarafından anılan amaçlarla kullanımına açıkça muvafakat eder.

5. Taşımacılık Genel Şartları

5.1. Kabul Edilmeyen Mallar

Gönderen, gönderinin taşımaya uygunluğunun aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde gönderi kabul edilmeyecektir:

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ), ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği veya uygulanan hukuk kapsamında rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar;
İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali; ya da
KargomKolay’ın veya Anlaşmalı Kargo Firmalarının bir gönderinin güvenli ya da yasal olarak taşınamayacağına karar vermesi (: hayvanlar, para, kıymetli evrak ve senetler, kıymetli maden, külçe, taşlar ve eşya, ateşli silahlar, bunlara ait parçalar ve cephaneler, insan bedeni parçaları, pornografik malzemeler ve yasadışı narkotik maddeler/ ilaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ).

5.2. Teslim Edilebilen ve Teslim Edilemeyecek Maddeler

Üyeler, express kurye servisinde, posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmadığını kabul ederler. Ekonomi servislerinde posta kutusuna bırakma ve güvenli bölgelerde kapı önüne bırakma gerçekleşebilir.

Teslimat Gönderen tarafından verilen adrese yapılır, ancak Gönderen tarafından belirtilen alıcıya şahsen teslimat mümkün olmayabilir. Alıcının gönderiyi reddettiği ya da alıcı tarafından bir bedel ödenmesi gereken hallerde alıcının ödeme yapmayı reddettiği ya da alıcı tarafından gönderinin kabul edilmediği durumlarda ya da gümrük değerinin az gösterilmesi nedeniyle, ya da alıcının makul anlamda kimlik ya da yer tespitinin mümkün olmadığı hallerde, KargomKolay gönderinin masraflar Gönderen tarafından ödenmek üzere iadesi için makul çabaları gösterecektir ancak KargomKolay Anlaşmalı Kargo Firmasının farklı bir uygulamasından sorumlu olmayacaktır. Varış veya aktarma ülkelerinde, gümrük ve taşıyıcı prosedürleri gereğince, herhangi bir sorunun gerçekleşmesine istinaden iki (2) iş günlük bekleme süresi içerisinde tarafınızca aksiyon alınmayan gönderiler resmi bekleme süresi sonunda gümrük kuralına göre imha, gümrüğe terk veya alıcı ödemeli olarak tarafınıza iade edilebilir.

5.3. Denetleme Hakkı

Üyeler, KargomKolayın veya Anlaşmalı Kargo Firmasının takdirinde olmak üzere ya da ilgili uygulanabilir hukuk uyarınca, gönderilerin herhangi bir zamanda açılıp KargomKolay ya da ilgili makamlar tarafından denetlenebileceğini kabul ederler. Ancak KargomKolay veya Anlaşmalı Kargo Firması her paketi denetlemekle yükümlü değildir.

5.4. Gönderi Bedeli ve Faturalama

Üyeler gönderi bedelinin, fiili ya da hacimsel ağırlıktan hangisi daha yüksekse ona olana göre hesaplanacağını ve bu hesabı teyit etmek üzere, her gönderinin KargomKolay tarafından yeniden tartılıp ölçülebileceğini kabul ederler. İşbu sözleşme Madde 3.2 hükmü saklıdır. Gönderinin taşımaya uygun bulunmadığı hallerde KargomKolay veya Anlaşmalı Kargo Firması tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili ya da KargomKolay tarafından Gönderen ya da alıcı ya da üçüncü bir taraf adına ödenen tüm gönderi bedeli, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek diğer tüm talep, zarar, para cezası ya da idari masraflar Gönderen tarafından KARGOMKOLAY’e ödenecektir. Gümrük vergileri, resim, harç, navlun veya iş dolayısıyla husule gelen bir harcamanın ödenmemesi halinde KargomKolay gönderiyi teslimden alıkoyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar KargomKolay’ın gönderi üzerinde hapis hakkı mevcuttur. Taşıma süreleri ortalama olarak verilmekte olup, yurtiçi ve yurtdışı operasyon yoğunlukları ve gümrük süreçlerine göre değişiklikler gösterebilmektedir.

6. Sorumluluk Sınırı

Üyeler, gönderinin değerinin yüksek olması veya gönderinin risk taşıması olması gibi durumların KargomKolay’a bildirmiş olup olmamalarına bakılmaksızın KargomKolay’ın sorumluluğunun yalnızca doğrudan kayıplar ile sınırlı olduğunu kabul ederler

Taşıma, havayolu, karayolu ya da diğer bir taşıma biçimini bir araya getiriyorsa, söz konusu kayıp ya da zararın aksi kanıtlanmadıkça hava taşımacılığı sırasında meydana geldiği kabul edilecektir.

Gönderenin işbu maddede belirtilen şart ve sınırları yeterli görmemesi halinde, özel değer beyanında bulunması ve Madde 4.6’de belirtilen “Gönderi Sigortası” yaptırması gereklidir aksi halde Gönderen bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş demektir. İşbu sözleşme Madde 5 hükmü saklıdır.

İşbu maddede belirtilen bütün taleplerin KargomKolaya, KargomKolayın gönderiyi kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde KargomKolay’in işbu madde kapsamında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Gönderi ( Yük ) Sigortası
Taşımanın Gecikmesi
KargomKolay, Gönderiyi KargomKolay’ın ve Anlaşmalı Kargo Firması’nın düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp sözleşmenin bir parçasını oluşturmazlar. KargomKolay gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir.

7. KargomKolay’ın Kontrolü Dışındaki Haller

KargomKolay, kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup söz konusu haller bunlardan ibaret değildir: “Doğal Afetler” ; Ör: Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis gibi haller; “Mücbir Sebepler” ; Örn.: Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri; KargomKolay tarafından biliniyor olsa dahi gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik; KargomKolay çalışanı olmayan ve KargomKolay ile anlaşması bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali; Örn.: Gönderen, Alıcı, üçüncü bir taraf, Gümrükler ya da diğer Hükümet yetkilileri; endüstriyel fiiller; ve elektronik ya da fotografik görüntülerin, veri ya da kayıtların elektriksel ya da manyetik zarar görmesi ya da silinmesi.

8. Varşova ve CMR Konvansiyonları

Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve bir nihai varış yeri ya da durak arz ediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu (“Warsaw Convention”) veya ilgili taşımalarda CMR konvansiyonu geçerli olacak ve birçok halde KargomKolay’ın kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir.

9. Güzergah

Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir.

10. Gönderenin Beyan ve Taahhütleri

Aşağıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde KargomKolay ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu değildir ve Gönderen aşağıdaki haller sonucunda KargomKolay’ın zarara uğraması halinde KargomKolay’ın her türlü zararını derhal nakden ve def’aten tazmin edecektir.

Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur.
Gönderi, Gönderen tarafından (varsa çalışanları tarafından) güvenli yerde hazırlanmıştır.
Gönderen, Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir kişilerden yararlanmıştır.
Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve KargomKolay’e taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur.
Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır.
İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur ve
Konşimento ve Proforma Fatura Gönderenin yetkili temsilcisi ya da kendisi tarafından imzalanmıştır veya KargomKolay.com sitesinden yaptığı işlemler sonunda onayladığı elektronik olarak kabul edilmiştir.

Alıcısına/göndericisine ulaşılamayan, ödemesi yapılmayan, hatalı paketleme, hasarlı varış yapan gönderi ve benzeri sebeplerle depodan çıkışı yapılamamış paketlere ilişki olarak; paketin KargomKolay.com ‘a ulaşmasından 45 gün sonra gönderenin bildirdiği telefon ve e-postaya bildirim yapılarak 3 gün içerisinde paketin teslim alınması için süre verilir. Bu süre içerisinde teslim alınmayan paketler tutanakla imha edilir. İlgili e-posta ve telefona yapılan bildirimlerin ulaşıp, ulaşmadığı, e posta adreslerinin ve telefonun doğru kişiye ait olup olmadığı hususunda KargomKolay.com ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yine süresi içerisinde teslim alınmayan paketin imha edilmesinden dolayı da KargomKolay.com ‘un bir sorumluluğu olmayıp bu hususta peşinen rıza gösterilmiş sayılır.

Gönderen işbu sözleşmeyi onaylamakla, sözleşmede Ek-1 olarak yer alan vekaletnameyi onaylayarak DRN’yi yetkilendirmiş olacaktır

11. Cayma Hakkı

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.KargomKolay.com web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren KargomKolay tarafından gönderilmek üzere alınmış herhangi bir gönderisi olmaması şartıyla on dört (14) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. KargomKolay, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren Üyenin Üyeliğini iptal eder. Cayma hakkının süresi, Üyenin Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.KargomKolay.com web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren başlar.

Üye , cayma hakkını kullandığına dair bildirimi yazılı olarak info@kargomkolay.com e-posta adresine göndermek suretiyle yapacaktır.

12. Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Satıcı veri işleyen sıfatı ile DRN ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı DRN adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve DRN’nin tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, DRN’nin belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak DRN’nin menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda DRN’yi derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği DRN’ye vermeyi ve DRN ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak DRN tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

e) İşin gereği, müşteri memnuniyeti ve talimatlarınızın doğru yönlendirilmesi adına yasal süresi içerisinde imha etmek kaydıyla görüşmelerimiz kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlar yurt dışındaki sunucularda saklanmaktadır.

13. Sair Hususlar

13.1. Üye, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile KargomKolay.com web sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Anlaşmalı Kargo Firması ve KargomKolay birbirinden bağımsız ve ayrı ticari kuruluşlardır. KargomKolay, hiçbir surette Anlaşmalı Kargo Fiması’nın ifa yardımcısı olmadığı gibi ortağı, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı da değildir.

13.3. Üye, KargomKolay.com bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde KargomKolay’ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın kullanmamayı; sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere, hiçbir veriyi değiştirmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, başka bir lisana çevirmemeyi, üzerinde ters mühendislik yapmamayı, yeniden yayınlamamayı yayımlamamayı, başka bir bilgisayara yüklememeyi, postalamamayı, herhangi bir suretle iletmemeyi, sunmamayı ya da dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Süre ve Fesih

14.1. İşbu Sözleşme, Üye için işbu Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı KargomKolay.com web sitesi üzerinden Üyenin onaylamasından itibaren süresizdir

14.2. KargomKolay, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Üye’ye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır. Üye’nin Madde 7 kapsamında düzenlenen ve TKHK’den doğan cayma hakkı saklıdır.

15. İhtilafların Çözümü

Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

16. Bölünebilirlik

Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya koşulu yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez sayıldığı takdirde, bu geçersizlik veya ifa edilemezliğin, esas edimlerin ifasını engellememek kaydı ile, kalan diğer hüküm, taahhüt, koşul veya kısımların geçerliliğini veya ifa kabiliyetini etkilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ARACI/SAĞLAYICI

DRN Lojistik A.Ş.

GÖNDEREN/ÜYE

EK -1

Firma Adı: GÖNDEREN/ÜYE

Adres: Posta Kodu / Şehir:

VAT Bilgisi:

EORİ Numarası:

Telefon numarası:

e-posta:

İletişim ortağı:

Gümrük Vekaleti / Genel Vekaletname

İşbu vekaletname ile DRN Lojistik A.Ş. ve yetkili gümrük müşavirleri (bundan böyle gümrük servisi olarak anılacaktır) GÖNDEREN/ÜYE tarafından yetkilendirilmiştir.

Vekil olarak yetkilendirilenler, vekil edenler adına; Gümrük idareleri nezdinde vekil edenleri doğrudan temsilde gümrük temsilcisi olarak hareket etme, bildirimde bulunma, vekil eden nam ve hesabına ödemeleri gerçekleştirme ve ödemeleri alma, gümrük işlemleri ile ilgili tüm işlem ve beyannameleri verme; ithalat gönderilerinde alıcı olarak vekil edenlere gelen ve bunun için gerekli olan malları teslim alma, gümrük beyannamesini tamamlayıcı idari işlemleri yapma, yetkili gümrük makamlarına geri ödeme yetkisine haizdirler.

Söz konusu yetkiler vekil olarak yetkilendirilenlerin taşıyıcı olarak yer aldığı ihracat sevkiyatlarında da geçerlidir. Vekil edenler ithalat gönderileri ile ilgili olarak gümrük/girdi vergisinin tam mahsubuna uygun olduğunu beyan etmişleridir. Bu itibarla vekil edilenler tarafından ödenen tüm ücret ve masrafları üstlenerek ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

Gümrük hizmet sağlayıcısı bu vekaletname ile  bir başka gümrük servisi veya hizmet sağlayıcısını tevkile yetkilidir. Vekâletnamenin kapsamı ve kapsam dahilinde verilen yetkiler taraflar arasındaki sözleşme şartları ve genel hükümlere tabidir.  Vekaletname ve beraberindeki yetkiler aksi yönde bir yazılı talimat verilene kadar geçerlidir.

İşbu vekaletnamedeki yetkiler, vekil edilen tarafından sözleşme ve taraflar arasındaki anlaşma kapsamında kullanılacak olup, vekaletnamede belirtilen yetkilere ilişkin vekil edilenlerin ifa yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmamaktadır.

GÖNDEREN/ÜYE